Organizacija predmeta

Studijski program: ISiT, MO, ME

Vrsta i nivo studija: Akademske studije, prvi nivo

Nastavnici: Mirko B. Vujošević, Milan J. Stanojević

Status predmeta: Izborni, naučno-stručni

Broj ESPB: 5

Uslov: Operaciona istraživanja 1

Cilj predmeta

Upoznati studente sa primenama metoda optimizacije na procese odlučivanja u različitim oblastima, npr. upravljanje lancima snabdevanja, određivanje topologije računarskih, električnih ili putnih mreža, odlučivanje u uslovima neizvesnosti ili nepotpunih informacija, rešavanje optimizacionih problema velikih dimenzija, itd.

Ishod predmeta

Ovaj predmet obuhvata široku oblast primene metoda optimizacije i različite pristupe problemu optimizacije. Sa znanjima stečenim na ovom predmetu student će biti u mogućnosti da sagleda ulogu i značaj optimizacije za proces donošenja odluka i koristi koje se njenom primenom mogu ostvariti. Takođe, biće u mogućnosti da samostalno primenjuje metode i tehnike optimizacije.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: Pojam, problemi, postavka i klasifikacija zadataka optimizacije. Zadaci identifikacije i aproksimacije i primena neuronskih mreža u njihovom rešavanju. Teorija grafova, mreže i optimizacija na mrežama. Neki kombinatorni problemi i njihovo rešavanje. Teorija računske složenosti. Lokacijski problemi. Genetski algoritmi. Uvod u fazi skupove i fazi linearno programiranje. Višekriterijumska optimizacija.

Praktična nastava: Rešavanje zadataka optimizacije na mrežama: putevi u mreži, razapinjuće stablo, Hamiltonova kontura, Štajnerofo stablo. Određivanje protoka kroz mreže. Rešavanje lokacijskih problema: diskretni, kontinualni, lokacijsko-alokacijski i lokacija na mrežama. Višekriterijumska optimizacija: rešavanje zadataka metodama a priori pristupa: metoda težinskih koeficijenata, leksikografska i relaksirana leksikografska metoda, ciljno programiranje.

Literatura

M. Vujošević, M. Stanojević, N. Mladenović, „Metode optimizacije – mrežni, lokacijski i višekriterijumski modeli”, DOPIS 1997

D. Cvetković, M. Čangalović, Đ. Dugošija, V. Vujčić, S. Simić, J. Vuleta, „Kombinatorna optimizacija”, DOPIS, 1997.

Broj časova aktivne nastave

Predavanja: 30

Vežbe: 30

Metode izvođenja nastave

Interaktivna eks katedra nastava. Može kao 2+2 časa sedmično ili kao blok nastava.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 15 pismeni ispit 35
praktična nastava 15 usmeni ispit 35

Novosti

22/09/2017

USMENI ISPITI-oktobarski rok
23.09.2017. 9:00 h (sala 105)
24.09.2017. 9:00 h (sala 103)
25.09.2017. 8:00 h (amfiteatar B103)
Raspored polaganja usmenog ispita za 25.09.2017. (azbučno)
A-M 8:00 h; N-R 9:00 h; S-Š 10:00 h

07/09/2017

VAŽNO OBAVEŠTENJE
Promena termina usmenog ispita u oktobarskom ispitnom roku. Nove termine kao i prijavni formular možete videti ovde. Prijava je OBAVEZNA. Rok za prijavljivanje je 21.9.2017 do 20h.

13/06/2017

Za pismeni ispit iz OI2 dolaze 4. zadatka iz sledećih oblasti: mrežno planiranje, matrične igre, upravljanje zalihama, dinamičko programiranje i redovi čekanja.

08/06/2017

Ostvareni broj poena na aktivnosti u toku semestra možete videti ovde.
Uvid u poene će biti organizovan u petak, 9. juna od 12-13h u kancelariji 309a.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.