Napredno planiranje i raspoređivanje

Studijski programi: ISiT, ME, OM

Vrsta i nivo studija: Akademske studije, prvi i drugi nivo

Nastavnici: Milan J. Stanojević, Mirko B. Vujošević

Status predmeta: Izborni, stručno-aplikativnih predmeta

Broj ESPB: 6

Uslov: Operaciona istraživanja

Cilj predmeta

Upoznati studenate sa mogućnostima i primenom sistema za napredno planiranje i raspoređivanje. Osposobiti studente da prepoznaju situacije kada je moguće ovakve sisteme primeniti i da procene korist preduzeća od primene ovih sistema.

Ishod predmeta

Nakon položenog ispita, student će biti osposobljen da samostalno kreira i koristi sisteme za napredno planiranje i raspoređivanje, što se u savremenom poslovnom okruženju smatra uslovom napretka, a u nekim slučajevima i opstanka preduzeća.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: Uloga, značaj i primena softvera za napredno planiranje i raspoređivanje. Neki algebarski modelujući jezici: AMPL, OPL, LINGO, GAMS. Korišćenje softvera za optimizaciju u okruženju unakrsnih tabela (spredšit). Povezivanje softvera za optimizaciju sa bazama podataka. Pregled postojećih komercijalnih rešenja: APO.

Praktična nastava: Modeliranje problema matematičkog programiranja u nekom od algebarskih jezika. Izrada softvera za napredno planiranje i raspoređivanje – školski primer. Izrada studije slučaja sa primenom softvera za napredno planiranje i raspoređivanje.

Literatura

AMPL

Uputstva za korišćenje softverskih alata za algebarske modelujuće jezike i solvere.
Broj časova aktivne nastave

Predavanja: Vežbe: Rač. Centar. Studijski istraživački rad:
30 15 10 Samostalan rad 5

 

 

Metode izvođenja nastave

Teorijska nastava se odvija kao blok ili mentorska nastava, zavisno od broja studenata. Praktična nastava se obavlja preko studija slučaja, pretežno u računarkoj sali korišćenjem raspoloživih softvera.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 5 usmeni ispit 40
praktična nastava 5
seminar-i 50

Novosti

22/09/2017

USMENI ISPITI-oktobarski rok
23.09.2017. 9:00 h (sala 105)
24.09.2017. 9:00 h (sala 103)
25.09.2017. 8:00 h (amfiteatar B103)
Raspored polaganja usmenog ispita za 25.09.2017. (azbučno)
A-M 8:00 h; N-R 9:00 h; S-Š 10:00 h

07/09/2017

VAŽNO OBAVEŠTENJE
Promena termina usmenog ispita u oktobarskom ispitnom roku. Nove termine kao i prijavni formular možete videti ovde. Prijava je OBAVEZNA. Rok za prijavljivanje je 21.9.2017 do 20h.

13/06/2017

Za pismeni ispit iz OI2 dolaze 4. zadatka iz sledećih oblasti: mrežno planiranje, matrične igre, upravljanje zalihama, dinamičko programiranje i redovi čekanja.

08/06/2017

Ostvareni broj poena na aktivnosti u toku semestra možete videti ovde.
Uvid u poene će biti organizovan u petak, 9. juna od 12-13h u kancelariji 309a.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.