Napredno planiranje i raspoređivanje

Studijski programi: ISiT, ME, OM

Vrsta i nivo studija: Akademske studije, prvi i drugi nivo

Nastavnici: Milan J. Stanojević, Mirko B. Vujošević

Status predmeta: Izborni, stručno-aplikativnih predmeta

Broj ESPB: 6

Uslov: Operaciona istraživanja

Cilj predmeta

Upoznati studenate sa mogućnostima i primenom sistema za napredno planiranje i raspoređivanje. Osposobiti studente da prepoznaju situacije kada je moguće ovakve sisteme primeniti i da procene korist preduzeća od primene ovih sistema.

Ishod predmeta

Nakon položenog ispita, student će biti osposobljen da samostalno kreira i koristi sisteme za napredno planiranje i raspoređivanje, što se u savremenom poslovnom okruženju smatra uslovom napretka, a u nekim slučajevima i opstanka preduzeća.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: Uloga, značaj i primena softvera za napredno planiranje i raspoređivanje. Neki algebarski modelujući jezici: AMPL, OPL, LINGO, GAMS. Korišćenje softvera za optimizaciju u okruženju unakrsnih tabela (spredšit). Povezivanje softvera za optimizaciju sa bazama podataka. Pregled postojećih komercijalnih rešenja: APO.

Praktična nastava: Modeliranje problema matematičkog programiranja u nekom od algebarskih jezika. Izrada softvera za napredno planiranje i raspoređivanje – školski primer. Izrada studije slučaja sa primenom softvera za napredno planiranje i raspoređivanje.

Literatura

AMPL

Uputstva za korišćenje softverskih alata za algebarske modelujuće jezike i solvere.
Broj časova aktivne nastave

Predavanja: Vežbe: Rač. Centar. Studijski istraživački rad:
30 15 10 Samostalan rad 5

 

 

Metode izvođenja nastave

Teorijska nastava se odvija kao blok ili mentorska nastava, zavisno od broja studenata. Praktična nastava se obavlja preko studija slučaja, pretežno u računarkoj sali korišćenjem raspoloživih softvera.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 5 usmeni ispit 40
praktična nastava 5
seminar-i 50

Novosti

26/04/2018

Rezultate prvog pismenog kolokvijuma iz OI2 možete videti ovde. Uvid u radove će biti organizovan u četvrtak, 03.05.2018 od 12:00 do 13:00 časova u kabinetu 309a.

18/04/2018

Studentski tim FON-a Andrijana Bačević, Nemanja Vilimonović, Igor Dabić, Jakov Petrović i Darko Damnjanović su osvojili četvrto mesto u finalu svetskog takmičenja INFORMS OR & Analytics Student Team Competition. Mentori tima su: prof. dr Dragana Makajić-Nikolić, prof. dr Marija Kuzmanović i prof. dr Gordana Savić i Dušan Džamić. U finalu su učestvovali 8 od 28 timova iz celog sveta koji su uspeli da ispune kriterijume takmičenja i predlože rešenje problema koji je zadala kompanija Principal®, a odnosi se na optimizaciju portfolija nad podacima velikih dimenzija. Prezentacija rešenja je održana u okviru prestižne konferencije Conference on Business Analytics and Operations Research u Baltimoru, Merilend, SAD, od 15. do 17. aprila 2018. godine.

01/02/2018

Obaveštavamo studente da je na strani materijal za nastavu iz OI1 postavljena skripta za pitanje Metoda grananja i ograničavanja.

13/06/2017

Za pismeni ispit iz OI2 dolaze 4. zadatka iz sledećih oblasti: mrežno planiranje, matrične igre, upravljanje zalihama, dinamičko programiranje i redovi čekanja.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.