Soft Computing i optimizacija

Studijski program: Isit

Vrsta i nivo studija: Akademske, prvi ili drugi nivo

Nastavnici: Mirko B. Vujošević, Milan J. Stanojević

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 6

Uslov: Operaciona istraživanja 1

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa savremenim pristupima mekog računanja u rešavanju problema optimizacije, operacionih istraživanja i odlučivanja sa naglasnkom na metode fazi skupova, neuronskih mreža i evolucionog računarstva.

Ishod predmeta

Znanje o mogućnostima primene metoda i tehnika mekog računanja u rešavanju realnih problema u inženjerskoj i menadžerskoj praksi i ovladavanje odgovarajućim veštinama modeliranja problema i korišćenja raspoloživih softverskih alata.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: 1. Karakteristični problemi u inženjerstvu i menadžmentu u kojima se sreću fenomeni neizvesnosti, neodređenosti i nepreciznosti. 2. Uvod u fazi skupove – osnovni pojmovi i definicije. 3.Fazi relacije – binarne relacije, relacije sličnosti, relacije poređenja, fazi uređenje i uopštene fazi relacije. 4. Princip proširenja i fazi aritmetika. 5. Verovatnosna i mere mogućnosti. Multivalentna i fazi logika. 6. Fazi skupovi u odlučivanju. Fazi matematičko programiranje. 7. Modeli fazi linearnog programiarnja. 8. Neuronske mreže. Višeslojni perceptron. 9. Obučavanje neuronskih mreža. Algoritam sa prostiranjem unazad. 10. Samoorganizujuće mreže. 11. Fazi skupovi i neuronske mreže – neuro fazi modeli. 12. Evoluciono računarstvo. 13. Genetski algoritmi. 14. Mravlji algoritmi.

Praktična nastava Vežbe: 1. Modeliranje neizvesnosti. 2. Određivanje funkcija pripadnosti. 3-5. Softverski alati za fazi skupove. 6-8. Softverski alati za neuronske mreže. 9-10. Softverski alati za evoluciono računarstvo. 11-15. Studijski istraživački rad – izrada projekta.

Literatura

1. M. Vujošević, Operaciona istraživanja – izabrana poglavlja, FON, Beograd, 1999

2. G. Deco, D. Obradovic, An information-theoretic approach to neural computing, Springer Verlag, Berlin, 1996.

3. G. J. Klir, B. Yuan, Fuzzy sets and fuzzy logic – theory and applications, Prentice Hall, Upper saddle River, 1995

4. E. Cox, The Fuzzy Systems Handbook, Academic Press, London, 1994.

 

Broj časova aktivne nastave

 

Predavanja: Vežbe: Drugi oblici nastave: Studijski istraživački rad:
30 10 10 10

 

Metode izvođenja nastave

Nastava klasična, blok ili mentorska, zavisno od broja prijavljenih studenata.Vežbe: Pretežno korišćenjem raspoloživih softvera.

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
aktivnost u toku predavanja 10 Prezentacija projekta 20
kolokvijum-i 10 Odbrana projekta i usmeni ispit 20
projekat 40

Novosti

26/04/2018

Rezultate prvog pismenog kolokvijuma iz OI2 možete videti ovde. Uvid u radove će biti organizovan u četvrtak, 03.05.2018 od 12:00 do 13:00 časova u kabinetu 309a.

18/04/2018

Studentski tim FON-a Andrijana Bačević, Nemanja Vilimonović, Igor Dabić, Jakov Petrović i Darko Damnjanović su osvojili četvrto mesto u finalu svetskog takmičenja INFORMS OR & Analytics Student Team Competition. Mentori tima su: prof. dr Dragana Makajić-Nikolić, prof. dr Marija Kuzmanović i prof. dr Gordana Savić i Dušan Džamić. U finalu su učestvovali 8 od 28 timova iz celog sveta koji su uspeli da ispune kriterijume takmičenja i predlože rešenje problema koji je zadala kompanija Principal®, a odnosi se na optimizaciju portfolija nad podacima velikih dimenzija. Prezentacija rešenja je održana u okviru prestižne konferencije Conference on Business Analytics and Operations Research u Baltimoru, Merilend, SAD, od 15. do 17. aprila 2018. godine.

01/02/2018

Obaveštavamo studente da je na strani materijal za nastavu iz OI1 postavljena skripta za pitanje Metoda grananja i ograničavanja.

13/06/2017

Za pismeni ispit iz OI2 dolaze 4. zadatka iz sledećih oblasti: mrežno planiranje, matrične igre, upravljanje zalihama, dinamičko programiranje i redovi čekanja.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.