Karton predmeta

Studijski program: ISiT

Nastavnik: M. Vujošević,D. Makajić-Nikolić

Broj ESPB: 5

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa metodologijom modeliranja procesa, tehnikama modeliranja zasnovanim na Petrijevim mrežama i upoznaju se sa praktičnim primenama u proizvodnji, poslovanju, informacionim sistemima i drugim oblastima primene.

Ishod predmeta

Sadržaji ovog predmeta osposobljavaju studente za modeliranje i analizu različitih vrsta procesa korišćenjem Petrijevih mreža i gotovih računarskih implementacija.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: 1. Definicije i karakteristike procesa. Modeliranje procesa. 2. Upravljanje zavisnostima i mehanizmi koordinacije. Dekompozicija, specijalizacija, sinhronizacija. Konfliktni i konkurentni procesi. 3. Alternativne tehnike modeliranja procesa. 4. Osnovni pojmovi iz teorije grafova. Istorijski razvoj, definicija i dinamika Petrijevih mreža. 5. Klasifikacija Petrijevih mreža. 6. Obojene Petrijeve mreže. 7. Vremenske i hijerarhijske Petrijeve mreže. 8. Stohastičke i fazi Petrijeve mreže. 9. Matrica incidencije i jednačina stanja. 10. Svojstva Petrijevih mreža. 11. Metode za analizu Petrijevih mreža. 12. Simulacija Petrijevih mreža. 13. Stablo dosežljivosti. 14. Verifikacija i validacija modela Petrijevih mreža. 15. Pregled primena Petrijevih mreža.

Praktična nastava: 1. Pregled i analiza jednostavnih procesa. 2. Modeliranje zavisnosti, koordinacije, dekompozicije, specijalizacije procesa. 3. Modeliranje i analiza konflikata, sinhronizacije i konkurentnosti u procesima. 4. Studija slučaja: Proizvođač-potrošač. Problem kineskih filozofa. 5. Studija slučaja: Redovi čekanja. Semafor. 6. Studija slučaja: Komunikacioni protokol. Lanci snabdevanja. 7. Pregled softvera za modeliranje i analizu Petrijevih mreža. 8 9. CPN Tools. 10 – 15. Izrada studentskog projekta uz korišćenje softvera.

Literatura

Jensen K.: Coloured Petri Nets. Basic Concepts, Analysis Methods and Practical Use. Volume 1,2,3 Springer-Verlag, 1997

Dragana Makajić-Nikolić, ″Primena obojenih Petrijevih mreža u reinženjeringu poslovnih procesa″, Magistarska teza, FON, Beograd, 2002

Uputstva za korišćenje softverskih paketa na odgovarajućim veb stranicama

Metode izvođenja nastave: Teorijska nastava se odvija kao blok ili mentorska nastava, zavisno od broja studenata. Praktična nastava se obavlja preko studija slučaja, pretežno u računarkoj sali korišćenjem raspoloživih softvera.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
Praktična nastava 30 Odbrana urađenog projekta (seminara) 70

Novosti

22/09/2017

USMENI ISPITI-oktobarski rok
23.09.2017. 9:00 h (sala 105)
24.09.2017. 9:00 h (sala 103)
25.09.2017. 8:00 h (amfiteatar B103)
Raspored polaganja usmenog ispita za 25.09.2017. (azbučno)
A-M 8:00 h; N-R 9:00 h; S-Š 10:00 h

07/09/2017

VAŽNO OBAVEŠTENJE
Promena termina usmenog ispita u oktobarskom ispitnom roku. Nove termine kao i prijavni formular možete videti ovde. Prijava je OBAVEZNA. Rok za prijavljivanje je 21.9.2017 do 20h.

13/06/2017

Za pismeni ispit iz OI2 dolaze 4. zadatka iz sledećih oblasti: mrežno planiranje, matrične igre, upravljanje zalihama, dinamičko programiranje i redovi čekanja.

08/06/2017

Ostvareni broj poena na aktivnosti u toku semestra možete videti ovde.
Uvid u poene će biti organizovan u petak, 9. juna od 12-13h u kancelariji 309a.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.