Studijski program: ISiT
Nastavnik: M. Vujošević,D. Makajić-Nikolić
Broj ESPB: 5

Cilj predmeta
Upoznavanje studenata sa metodologijom modeliranja procesa, tehnikama modeliranja zasnovanim na Petrijevim mrežama i upoznaju se sa praktičnim primenama u proizvodnji, poslovanju, informacionim sistemima i drugim oblastima primene.

Ishod predmeta
Sadržaji ovog predmeta osposobljavaju studente za modeliranje i analizu različitih vrsta procesa korišćenjem Petrijevih mreža i gotovih računarskih implementacija.
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava: 1. Definicije i karakteristike procesa. Modeliranje procesa. 2. Upravljanje zavisnostima i mehanizmi koordinacije. Dekompozicija, specijalizacija, sinhronizacija. Konfliktni i konkurentni procesi. 3. Alternativne tehnike modeliranja procesa. 4. Osnovni pojmovi iz teorije grafova. Istorijski razvoj, definicija i dinamika Petrijevih mreža. 5. Klasifikacija Petrijevih mreža. 6. Obojene Petrijeve mreže. 7. Vremenske i hijerarhijske Petrijeve mreže. 8. Stohastičke i fazi Petrijeve mreže. 9. Matrica incidencije i jednačina stanja. 10. Svojstva Petrijevih mreža. 11. Metode za analizu Petrijevih mreža. 12. Simulacija Petrijevih mreža. 13. Stablo dosežljivosti. 14. Verifikacija i validacija modela Petrijevih mreža. 15. Pregled primena Petrijevih mreža.
Praktična nastava: 1. Pregled i analiza jednostavnih procesa. 2. Modeliranje zavisnosti, koordinacije, dekompozicije, specijalizacije procesa. 3. Modeliranje i analiza konflikata, sinhronizacije i konkurentnosti u procesima. 4. Studija slučaja: Proizvođač-potrošač. Problem kineskih filozofa. 5. Studija slučaja: Redovi čekanja. Semafor. 6. Studija slučaja: Komunikacioni protokol. Lanci snabdevanja. 7. Pregled softvera za modeliranje i analizu Petrijevih mreža. 8 9. CPN Tools. 10 - 15. Izrada studentskog projekta uz korišćenje softvera.

Literatura
1. Jensen K.: Coloured Petri Nets. Basic Concepts, Analysis Methods and Practical Use. Volume 1,2,3 Springer-Verlag, 1997 2. Dragana Makajić-Nikolić, ″Primena obojenih Petrijevih mreža u reinženjeringu poslovnih procesa″, Magistarska teza, FON, Beograd, 2002
Uputstva za korišćenje softverskih paketa na odgovarajućim veb stranicama.

Metode izvođenja nastave:
Teorijska nastava se odvija kao blok ili mentorska nastava, zavisno od broja studenata. Praktična nastava se obavlja preko studija slučaja, pretežno u računarkoj sali korišćenjem raspoloživih softvera.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
praktična nastava 30 Odbrana urađenog projekta (seminara) 70