Studijski program: ISiT, MO, ME
Vrsta i nivo studija: Akademske studije, prvi nivo
Nastavnici: Mirko B. Vujošević, Milan J. Stanojević
Status predmeta: Izborni, naučno-stručni
Broj ESPB: 5
Uslov: Operaciona istraživanja 1
Cilj predmeta
Upoznati studente sa primenama metoda optimizacije na procese odlučivanja u različitim oblastima, npr. upravljanje lancima snabdevanja, određivanje topologije računarskih, električnih ili putnih mreža, odlučivanje u uslovima neizvesnosti ili nepotpunih informacija, rešavanje optimizacionih problema velikih dimenzija, itd.
Ishod predmeta
Ovaj predmet obuhvata široku oblast primene metoda optimizacije i različite pristupe problemu optimizacije. Sa znanjima stečenim na ovom predmetu student će biti u mogućnosti da sagleda ulogu i značaj optimizacije za proces donošenja odluka i koristi koje se njenom primenom mogu ostvariti. Takođe, biće u mogućnosti da samostalno primenjuje metode i tehnike optimizacije.
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava: Pojam, problemi, postavka i klasifikacija zadataka optimizacije. Zadaci identifikacije i aproksimacije i primena neuronskih mreža u njihovom rešavanju. Teorija grafova, mreže i optimizacija na mrežama. Neki kombinatorni problemi i njihovo rešavanje. Teorija računske složenosti. Lokacijski problemi. Genetski algoritmi. Uvod u fazi skupove i fazi linearno programiranje. Višekriterijumska optimizacija.
Praktična nastava: Rešavanje zadataka optimizacije na mrežama: putevi u mreži, razapinjuće stablo, Hamiltonova kontura, Štajnerofo stablo. Određivanje protoka kroz mreže. Rešavanje lokacijskih problema: diskretni, kontinualni, lokacijsko-alokacijski i lokacija na mrežama. Višekriterijumska optimizacija: rešavanje zadataka metodama a priori pristupa: metoda težinskih koeficijenata, leksikografska i relaksirana leksikografska metoda, ciljno programiranje.
Literatura
1. M. Vujošević, M. Stanojević, N. Mladenović, „Metode optimizacije - mrežni, lokacijski i višekriterijumski modeli", DOPIS 1997
2. D. Cvetković, M. Čangalović, Đ. Dugošija, V. Vujčić, S. Simić, J. Vuleta, „Kombinatorna optimizacija", DOPIS, 1997.
Broj časova aktivne nastave Predavanja: 30, Vežbe: 30
Metode izvođenja nastave
Interaktivna eks katedra nastava. Može kao 2+2 časa sedmično ili kao blok nastava.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 15 pismeni ispit 35
praktična nastava 15 usmeni ispit 35