Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta Operaciona istraživanja 2

Prva grupa pitanja: MP

 

 1. Definicija projekta i plana projekta.
 2. Analiza strukture projekta; korišćenje gantograma i mrežnog dijagrama.
 3. Upotreba grafova za prikazivanje strukture projekta i vrste mrežnih dijagrama.
 4. CPM-vreme, određivanje trajanja projekta.
 5. PERT-vreme, određivanje trajanja projekta.
 6. Određivanje vremenskih rezervi u CPM, njihovo tumačenje i mogućnosti upotrebe.
 7. PERT-troškovi.
 8. Analiza troškova primenom LP.
 9. Osnovni principi nivelacije ograničenog resursa na projektu.

——————————————

Druga grupa pitanja: TI, UZ

 

 1. Osnovni pojmovi u TI: igra, elementi, pretpostavke, vrste igara.
 2. Uzroci neizvesnosti u teoriji igara.
 3. MI nulte sume, čiste strategije, sedlasta tačka.
 4. MI nulte sume, mešovite strategije, teorema minimaksa.
 5. Rešavanje matričnih igara primenom LP.
 6. Bimatrične igre. Dilema zatvorenika.
 7. Osnovni elementi sistema upravljanja zalihama sa neprekidnim i periodičnim nadgledanjem.
 8. Troškovi zaliha. Klasični model upravljanja zalihama kada je tražnja konstantna.
 9. Proširenje klasičnog modela upravljanja zalihama kada je dozvoljeno kašnjenje.
 10. Proširenje klasičnog modela upravljanja zalihama kada postoji popust na cenu proizvoda.
 11. Proširenje klasičnog modela upravljanja zalihama kada je vreme isporuke konačno.
 12. Model prodavca novina (sa kontinualnom i diskretnom tražnjom).

——————————————

Treća grupa pitanja: DP, HP

 

 1. Matematički model i optimizacioni zadatak višeetapnog procesa upravljanja.
 2. Princip optimalnosti.
 3. Rekurentne relacije dinamičkog programiranja.
 4. Prosta raspodela jednorodnog resursa metodom DP.
 5. Složena raspodela jednorodnog resursa metodom DP.
 6. Optimalna zamena mašina metodom DP.
 7. Pojam i razlozi primene heurističkih metoda.
 8. Klasifikacija heuristika.
 9. Lokalno pretraživanje.
 10. Opšte heuristike (metaheuristike); uloga i osnovni principi.

——————————————

Četvrta grupa pitanja: RČ, OR

 

 1. Osnovni pojmovi u teoriji redova čekanja, klasifikacija i obeležavanje.
 2. Osnovne performanse sistema sa redovima čekanja i Litlova formula.
 3. Slučajni procesi i lanci Markova.
 4. Svojstva i uloga eksponencijalne raspodele u teoriji redova čekanja.
 5. Procesi rađanja i umiranja i jednačine ravnoteže.
 6. Model M/M/s.
 7. Model M/M/1/K.
 8. Model M/M/s///N.
 9. Model M/G/1.
 10. Strukturna funkcija u teoriji pouzdanosti i teorema dekompozicije binarnih funkcija.
 11. Koherentni sistemi, putevi i preseci.
 12. Funkcije pouzdanosti komponente i sistema.
 13. Postavke zadatka optimizacije redundanse.
 14. Optimizacija pouzdanosti sistema sa pasivnom redundansom.

——————————————

Novosti

17/11/2017

Detaljan raspored polaganja prvog pismenog kolokvijuma iz OI1 možete videti ovde.

13/06/2017

Za pismeni ispit iz OI2 dolaze 4. zadatka iz sledećih oblasti: mrežno planiranje, matrične igre, upravljanje zalihama, dinamičko programiranje i redovi čekanja.

01/06/2015

Primere zadataka sa drugog kolokvijuma iz OI2 od nekoliko prošlih generacija možete preuzeti ovde. Za pismeni kolokvijum dolaze zadaci iz sledećih oblasti: matrične igre, upravljanje zalihama i redovi čekanja.

10/04/2015

Primer zadataka iz MP i DP za 1. kolokvijum iz OI2 možete preuzeti ovde.

Master studije

Prezentaciju smera poslovna analitika možete pogledati na ovoj adresi www.pa.fon.bg.ac.rs.