Vrsta i nivo studija: Akademski, prvi i drugi nivo
Nastavnici: Mirko B. Vujošević, Dragana Makajić-Nikolić (Biljana Panić)
Cilj predmeta:
  1. da studenti ovladaju osnovnim znanjima iz teorije pouzdanosti i upoznaju se sa mogućnostima primene ove teorije i njenih savremenih dostignuća na rešavanju praktičnih inženjerskih i upravljačkih problema;
  2. da se studenti upoznaju sa metodama i pristupima praktične provere pouzdanosti i rizika tehničkih sistema.
Ishod predmeta
Studenti su osposobljeni da modeliraju realne probleme analize pouzdanosti sistema korišćenjem savremenih metoda i računarskih programa, da procene rizike i ukažu na preventivne akcije osiguranja kvaliteta, postizanja proizvoda visoke pouzdanosti i upravljanja rizikom u svim fazama životnog ciklusa proizvoda.
Sadržaj predmeta
Nastava: 1. Uvod u zadatke i teoriju pouzdanosti. 2.Osnovni pojmovi pouzdanosti: greška, neispravnost, otkaz, funkcija pouzdanosti, intenzitet otkaza, srednje vreme između dva otkaza. 3. Blok dijagrami u analizi pouzdanosti; stabla događaja. 4-5. Analiza stabla neispravnosti. 6. Analiza načina, efekata i kritičnosti otkaza; analiza hazarda. 7. Definicije i analiza rizika. 8. Redundantni sistemi i sistemi otporni na grešku. 9. Pogodnost za održavanje, vreme opravke, vreme zastoja; raspoloživost i efektivnost sistema. 10-11. Modeliranje popravljivih sistema: modeli Markova, Petrijeve mreže. 12. Pouzdanost složenih sistema; pouzdanost mreža. 13. Ocenjivanje pouzdanosti i kvaliteta softvera. 14. Pouzdanost čoveka. 15. Softver za analizu i predviđanje pouzdanosti.
Praktična nastava: Vežbe se obavljaju u skladu sa planom teorijske nastave pri čemu se nastavne jedinice obrađuju uz pomoć raspoloživih softverskih alata, na početku na školskim i na kraju kursa na realnim praktičnim primerima.
Literatura
1. R. Petrović, M. Vujošević, D. Petrović, Optimizacija redundantnih sistema, Saobraćajni fakultet, Beograd, 1993.
2. Krčevinac i dr, Operaciona istraživanja 2, FON, Beograd, 2013
3. P. D. T. O'Connor, Practical reliability engineering, Wiley, 2007
4. C. A. Ericson II, Hazard analysis techniques for system safety, Wiley, 2005
Broj časova aktivne nastave: Predavanja:15 h 2 Vežbe:15 h 2
Metode izvođenja nastave: Predavanja se izvode klasično a vežbe pretežno korišćenjem raspoloživih softverskih alata za analizu pouzdanosti i rizika.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 10 pismeni ispit 20
praktična nastava 20 usmeni ispit 30
seminar-i 20