Studijski programi:Informacioni sistemi i tehnologije i Menadžment
Nastavnici: Prof. dr Milan Martić, Doc. dr Gordana Savić
Broj ESPB: 5 Uslov: Operaciona istraživanja 1
Cilj predmeta
Svrha ovog predmeta je da studenti ovladaju osnovnim konceptima metode matematičkog programiranja Analiza obavijanja podataka (DEA) koja se koristi za ocenjivanje efikasnosti jedinica koje koriste više ulaza i proizvode više izlaza. Detaljno se izučava procedura primene ove metode, osnovni matematički modeli i najpoznatije primene.
Ishod predmeta
Studenti će biti osposobljeni da samostalno primene Analizu obavijanja podataka i specijalizovane DEA softverske pakete za ocenjivanje efikasnosti profitnih i neprofitnih jedinica na koju utiču raznorodni faktori.
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava: 1. Pojam efikanosti, 2. Mere i načini merenja efikasnosti, 3, 4. Analiza obavijanja podataka-DEA metoda, Osnovni DEA modeli, 5. Računarske karakteristike osnovnih DEA modela, 6. Proširenja osnovnih DEA modela, 7. DEA modeli za rangiranje efikasnih jedinica, 8, 9. Procedura primene DEA metode, 10. Softver za DEA, 11. Poređenje DEA metode i regresione analize, 12,13 Poređenje DEA metode i metoda višekriterijumske analize, 14. Primene u bankarstvu, Primene u zdravstvu, 15. Primene u obrazovanju, Ostale primene.
Praktična nastava: 1, 2. Ulazno i izlazno orijentisani DEA modeli- grafički prikaz, 3,4. Osnovni CCR model, 5. Osnovni BCC model, 6. Ograničavanje težina u DEA modelima, 7. Ciljni ulazi i izlazi, 8. DEA modeli za rangiranje efikasnih jedinica, Matrica unakrsne efikasnosti, 9. DEA/AHP metoda, 10. EMS softver, 11. EDEA softver, 12-15. Primeri primene u bankarstvu, zdravstvu, obrazovanju i za ocenjivanje efikasnosti ekonomskih celina.
Literatura
Osnovna literatura:
1. Krčevinac S., Čangalović M., Vujčić V., Martić M. i Vujošević M., "Operaciona istraživanja 1", FON, Beograd, 2006.,
2. Martić M., "Analiza obavijenih podataka sa primenama", FON, Beograd, 1999.,
3. Popović G., "Ocena efikasnosti kreditnih programa pomoću analize obavijanja podataka", FON, Beograd, 2006.,
4. Savić G., "Merenje efikasnosti finansijskih sistema", FON, Beograd, 2012.,
Broj časova aktivne nastave: Teorijska nastava - 30, Praktična nastava - 30
Metode izvođenja nastave:
Predavanja su praćena odgovarajućim prezentacijama, svi modeli će biti ilustrovani na hipotetičkim primerima. Studenti će kroz studije slučajeva analizirati ulazne i izlazne faktore koji utiču na efikasnost, dobijene rezultate i njihovu upotrebu za poboljšanje rada posmatranih jedinica. Vežbe su bazirane na korišćenju programa LINDO za uvežbavanje osnovnih DEA modela i softvera EMS i EDEA za realne primene.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 10 pismeni ispit 30
Seminar(i) 50 Praktična nastava 10