Studijski program: ISiT, I nivo- osnovne akademske studije
Nastavnici: Vera Vujčić, Mirjana Čangalović, Nenad Mladenović
Status predmeta: izborni, pripada grupi naučno-stručnih predmeta
Broj ESPB: 5
Uslov: položena Operaciona istraživanja 1
Cilj predmeta
Upoznavanje studenata sa teorijom i metodama matematičkog programiranja i ovladavanje optimizacionim softverskim paketima.
Ishod predmeta
Studenti se osposobljavaju za modeliranje optimizacionih problema korišćenjem odgovarajućih metodologija u cilju rešavanja raznorodnih realnih problema uz pomoć računara.
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava: 1. Primeri modeliranja realnih problema sredstvima matematičkog programiranja. 2. Klasična optimizacija. Metode eliminacije promenljivih i Lagranžovih množilaca. 3. Jednodimenziona optimizacija. Metode zlatnog preseka i aproksimacije polinomom. 4. Metode bezuslovne optimizacije bez izračunavanja izvoda. 5. Metode bezuslovne optimizacije za diferencijabilne funkcije. 6. Konveksno programiranje. 7. Nekonveksno programiranje. 8. Metode nelinearnog programiranja. Metode dopustivih pravaca. 9. Metode spoljašnjih i unutrašnjih kaznenih funkcija. 10. Unutrašnje metode za linearno programiranje. 11. Metode za rešavanje problema kvadratnog programiranja. 12. Globalna optimizacija. Heurističke metode. 13. Softverski paket BARON za probleme matematičkog programiranja. 14. Softverski paket GLOB za globalnu optimizaciju.
Praktična nastava: Primena softverskih paketa na rešavanje odabranih problema matematičkog programiranja.
Literatura
Osnovna literatura:
1. Zlobec S., Petrić J., Nelinearno programiranje, Naučna knjiga, Beograd, 1989.
2. Vujčić V., Ašić M., Miličić N., Matematičko programiranje, Savremena računska tehnika i njena primena, Knjiga 7, Matematički institut, 1980.
3. Nash S., Sofer A., Linear and Nonlinear Programming, McGraw-Hill Companies, Inc., 1996.
4. Williams H.P., Model building in Mathematical Programming, John Wiley&Sons, 2003.
Metode izvođenja nastave: mentorski rad
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 30 pismeni ispit 50*
Seminar(i) 70* usmeni ispit 50
* znači alternativni način polaganja.