Studijski programi: ISiT, ME, OM
Vrsta i nivo studija: Akademske studije, prvi i drugi nivo
Nastavnici: Milan J. Stanojević, Mirko B. Vujošević
Status predmeta: Izborni, stručno-aplikativnih predmeta
Broj ESPB: 6
Uslov: Operaciona istraživanja
Cilj predmeta
Upoznati studenate sa mogućnostima i primenom sistema za napredno planiranje i raspoređivanje. Osposobiti studente da prepoznaju situacije kada je moguće ovakve sisteme primeniti i da procene korist preduzeća od primene ovih sistema.
Ishod predmeta
Nakon položenog ispita, student će biti osposobljen da samostalno kreira i koristi sisteme za napredno planiranje i raspoređivanje, što se u savremenom poslovnom okruženju smatra uslovom napretka, a u nekim slučajevima i opstanka preduzeća.
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava: Uloga, značaj i primena softvera za napredno planiranje i raspoređivanje. Neki algebarski modelujući jezici: AMPL, OPL, LINGO, GAMS. Korišćenje softvera za optimizaciju u okruženju unakrsnih tabela (spredšit). Povezivanje softvera za optimizaciju sa bazama podataka. Pregled postojećih komercijalnih rešenja: APO.
Praktična nastava: Modeliranje problema matematičkog programiranja u nekom od algebarskih jezika. Izrada softvera za napredno planiranje i raspoređivanje - školski primer. Izrada studije slučaja sa primenom softvera za napredno planiranje i raspoređivanje.
Literatura
AMPL
Uputstva za korišćenje softverskih alata za algebarske modelujuće jezike i solvere.
Broj časova aktivne nastave
Predavanja: Vežbe: Rač. Centar. Studijski istraživački rad:
30 15 10 Samostalan rad 5
Metode izvođenja nastave
Teorijska nastava se odvija kao blok ili mentorska nastava, zavisno od broja studenata. Praktična nastava se obavlja preko studija slučaja, pretežno u računarkoj sali korišćenjem raspoloživih softvera.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 5 usmeni ispit 40
praktična nastava 5
Seminar(i) 50