Studijski program: ISIT
Vrsta i nivo studija: Akademske, prvi ili drugi nivo
Nastavnici: Mirko B. Vujošević, Milan J. Stanojević
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Operaciona istraživanja 1
Cilj predmeta
Upoznavanje studenata sa savremenim pristupima mekog računanja u rešavanju problema optimizacije, operacionih istraživanja i odlučivanja sa naglasnkom na metode fazi skupova, neuronskih mreža i evolucionog računarstva.
Ishod predmeta
Znanje o mogućnostima primene metoda i tehnika mekog računanja u rešavanju realnih problema u inženjerskoj i menadžerskoj praksi i ovladavanje odgovarajućim veštinama modeliranja problema i korišćenja raspoloživih softverskih alata.
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava: 1. Karakteristični problemi u inženjerstvu i menadžmentu u kojima se sreću fenomeni neizvesnosti, neodređenosti i nepreciznosti. 2. Uvod u fazi skupove - osnovni pojmovi i definicije. 3.Fazi relacije - binarne relacije, relacije sličnosti, relacije poređenja, fazi uređenje i uopštene fazi relacije. 4. Princip proširenja i fazi aritmetika. 5. Verovatnosna i mere mogućnosti. Multivalentna i fazi logika. 6. Fazi skupovi u odlučivanju. Fazi matematičko programiranje. 7. Modeli fazi linearnog programiarnja. 8. Neuronske mreže. Višeslojni perceptron. 9. Obučavanje neuronskih mreža. Algoritam sa prostiranjem unazad. 10. Samoorganizujuće mreže. 11. Fazi skupovi i neuronske mreže - neuro fazi modeli. 12. Evoluciono računarstvo. 13. Genetski algoritmi. 14. Mravlji algoritmi.
Praktična nastava Vežbe: 1. Modeliranje neizvesnosti. 2. Određivanje funkcija pripadnosti. 3-5. Softverski alati za fazi skupove. 6-8. Softverski alati za neuronske mreže. 9-10. Softverski alati za evoluciono računarstvo. 11-15. Studijski istraživački rad - izrada projekta.
Literatura
1. M. Vujošević, Operaciona istraživanja - izabrana poglavlja, FON, Beograd, 1999.
2. G. Deco, D. Obradovic, An information-theoretic approach to neural computing, Springer Verlag, Berlin, 1996.
3. G. J. Klir, B. Yuan, Fuzzy sets and fuzzy logic - theory and applications, Prentice Hall, Upper saddle River, 1995.
4. E. Cox, The Fuzzy Systems Handbook, Academic Press, London, 1994.
Broj časova aktivne nastave
Predavanja: Vežbe: Drugi oblici nastave: Studijski istraživački rad:
30 10 10 10
Metode izvođenja nastave
Nastava klasična, blok ili mentorska, zavisno od broja prijavljenih studenata.Vežbe: Pretežno korišćenjem raspoloživih softvera.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
aktivnost u toku predavanja 10 Prezentacija projekta 20
kolokvijum-i 10 Odbrana projekta i usmeni ispit 20
projekat 40