Ispit se sastoji iz: projektnog zadatka, pismenog i usmenog dela.


Projektni zadatak (PZ): Projektni zadaci nisu obavezni. Ukoliko se odbrane, osvojeni poeni se dodaju poenima sa pismenog ispita. Student treba da odbrani projektni zadatak 1 i/ili projektni zadatak 2. Detaljne informacije o PZ1 i PZ2 mogu se naći na odgovarajućim stranicama predmeta OI1 i OI2.


Pismeni ispit: Na pismenom ispitu se od ponuđenih 3-4 zadataka rade tri, a svaki donosi po 30 poena (maksimalno: 90 poena na pismenom i po 5 poena sa PZ1 i PZ2 - ukupno 100 poena). Pismeni ispit je položen sa najmanje 50 poena u koje ulaze i poeni sa PZ, a od toga je neophodno osvojiti bar po 16 poena na zadacima iz prve i druge oblasti (semestra). Studenti koji imaju 50 ili više poena, ali imaju manje od 16 poena na jednoj od oblasti, pozivaju se uslovno na usmeni ispit, što znači da u terminu usmenog ispita, pre usmenog polaganja rade dodatni zadatak iz te oblasti. Uslovni zadatak treba da odbrane na prvom usmenom, čak i ako usmeni deo ispita polažu u sledećem roku.


Usmeni ispit: Položeni pismeni ispit važi zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom. Na usmenom ispitu se odgovara na 4 pitanja. Na ova pitanja je moguće odgovarati parcijalno. U slučaju da na usmenom delu ispita student pokaže zadovoljavajuće znanje iz određenih oblasti, ali ne odgovori na sva pitanja, u sledećem roku odgovara samo na pitanja iz onih oblasti koje prethodno nije znao. Konačna ocena se određuje na osnovu proseka ocene ovih odgovora.


Ispitna pitanja

Semestar 1

 1. Konstrukcija matematičkih modela
 2. Matematički model opšteg problema LP
 3. Geometrijsko tumačenje problema LP
 4. Opšti oblik problema LP i njegova svojstva
 5. Standardni oblik problema LP i njegova bazna rešenja
 6. Geometrijska interpretacija simpleks metode
 7. Kanonski oblik problema LP i određivanje početnog baznog rešenja
 8. Kriterijum optimalnosti, kriterijum ulaska i kriterijum izlaska promenljive iz baze
 9. Određivanje novog kanonskog oblika i novog dopustivog rešenja
 10. Veštačka početna baza za primenu Simpleks metode
 11. Dualni model problema LP, pravila za formiranje duala
 12. Mogući ishodi simpleks metode
 13. Svojstva slabe i jake dualnosti
 14. Svojstvo komplementarnosti optimalnih rešenja primala i duala
 15. Model zatvorenog i otvorenog transportnog problema
 16. Metode za određivanje polaznog dopustivog rešenja transportnog problema.
 17. Metoda potencijala i njeno tumačenje preko teorije dualnosti
 18. Transportni zadatak sa ograničenim propusnim sposobnostima.
 19. Problem minimizacije vremena transporta
 20. Izbor izvršilaca aktivnosti projekta.
 21. Optimizacija železničkog transporta.
 22. Optimizacija transporta poljoprivredne proizvodnje.
 23. Model izbora lokacije (dvofazni transport).
 24. Primena LP u ishrani - osnovni model
 25. Model LP za podelu obradive površine na kulture.
 26. Model LP za optimizaciju proizvodnje mesa i stočne hrane.
 27. Model LP za optimizaciju proizvodnje krmnih smeša.
 28. Model LP za optimizaciju sastava kupolne peći.
 29. Model LP za izbor optimalnog asortimana za slučaj ograničenja više kategorija resursa.
 30. Model LP za optimalno proširenje kapaciteta.
 31. Model LP optimizaciju utroška materijala.
 32. Primena LP u uskladjivanju obima proizvodnje.
 33. Primena LP u upravljanju zalihama.
 34. Ocenjivanje efikasnosti (CCR model)
 35. Opšta postavka i klasifikacija zadataka NLP (lokalni i globalni ekstremum)
 36. Bezuslovna optimizacija. Određivanje stacionarnih tačaka i ispitivanje njihove prirode
 37. Klasični problem uslovnog ekstremuma. Metoda eliminacije promenljivih
 38. Klasični problem uslovnog ekstremuma. Određivanje stacionarnih tačaka Lagranžove funkcije i ispitivanje njihove prirode
 39. Opšti slučaj NLP. Metode izravnavajućih funkcija
 40. Konveksnost skupa i funkcija. Ispitivanje konveksnosti funkcije. Problem konveksnog programiranja
 41. Kun-Takerova teorema
 42. Metoda kaznenih funkcija. Spoljašnje i unutrašnje kaznene funkcije
 43. Približne metode za rešavanje problema bezuslovne optimizacije
 44. Kvadratno programiranje. Svođenje na linearni problem komplementarnosti
 45. Celobrojno programiranje. Neki karakteristični zadaci celobrojnog programiranja
 46. Primena NLP u izboru asortimana proizvodnje
 47. Primena NLP u transportu

Semestar 2

 1. Matematički model višeetapnog procesa upravljanja.
 2. Zadatak optimalnog upravljanja za višeetapne procese.
 3. Princip optimalnosti. Rekurentne relacije dinamičkog programiranja.
 4. Prosta raspodela jednorodnog resursa metodom DP.
 5. Složena raspodela jednorodnog resursa metodom DP.
 6. Raspodela jednorodnog resursa na dve grane proizvodnje tokom N godina metodom DP.
 7. Optimalna zamena mašina metodom DP.
 8. Strukturna funkcija u teoriji pouzdanosti i teorema dekompozicije binarnih funkcija.
 9. Strukturna definicija koherentnih sistema, putevi i preseci.
 10. Funkcije pouzdanosti komponente i sistema.
 11. Postavke zadatka optimizacije redundanse.
 12. Primena gradijentnih metoda u rešavanju zadatka optimizacije redundanse.
 13. Primena Lagranžovih množitelja za rešavanje zadatka optimizacije redundanse.
 14. Optimizacija pouzdanosti sistema sa pasivnom redundansom i primena gradijentne metode.
 15. Optimizacija pouzdanosti sistema sa pasivnom redundansom i primena Lagranžovih množitelja.
 16. Predmet, koncepcijska osnova i metode heurističkog programiranja.
 17. Osnovni pojmovi u teoriji redova čekanja, klasifikacija i obeležavanje.
 18. Osnovne performanse sistema sa redovima čekanja i Litlova formula.
 19. Slučajni procesi i lanci Markova.
 20. Svojstva i uloga eksponencijalne raspodele u teoriji redova čekanja.
 21. Procesi rađanja i umiranja.
 22. Model M/M/s.
 23. Model M/M/1/K.
 24. Model M/G/1.
 25. Klasični model upravljanja zalihama kada je tražnja konstantna.
 26. Proširenje klasičnog modela upravljanja zalihama kada je tražnja konstantna.
 27. Model upravljanja zalihama kada je dozvoljeno kašnjenje u isporuci.
 28. Model prodavca novina sa kontinualnom tražnjom.
 29. Model prodavca novina sa diskretnom tražnjom.
 30. Osnovni elementi stohastičkog (R,Q) modela.
 31. Osnovni pojmovi u teoriji MI; određivanje optimalne strategije.
 32. Proste i mešovite MI.
 33. Grafički postupci rešavanja MI.
 34. Rešavanje MI primenom LP.
 35. Analiza strukture projekta; pravila za konstrukciju MD.
 36. CPM-vreme.
 37. PERT-vreme.
 38. Određivanje vremenskih rezervi u CPM i njihova grafička interpretacija.
 39. PERT-troškovi.
 40. Analiza troškova primenom LP i konveksnog programiranja.
 41. Grej-Kidov algoritam raspodele resursa
Raspored pitanja na cedulji
Pitanje na cedulji od-do
1. pitanje 1-34.*
2. pitanje 35-47.* i 1-7.**
3. pitanje 8-24.**
4. pitanje 25-41.**
* sa spiska za I semestar
** sa spiska za II semestar