Školska 2020/2021 godina

Ova pravila važe za sve studente koji polažu predmet Operaciona istraživanja 1. Ispit se sastoji iz:
  • predispitnih obaveza i
  • teorijskog dela.
Predispitne obaveze
obaveza maksimalno minimalno
pismeni kolokvijum 1 20 7
kolokvijum 2 20 7
kolokvijumi ukupno 40 20
ili
klasičan pismeni 40 20
projektni zadatak 14 0
aktivnost vežbe 6 0
ukupno predispitne obaveze 60 30
  • Kolokvijum 1 obuhvata matematičko modeliranje i simpleks metodu.
  • Kolokvijum 2 obuhvata transportni problem i kombinatornu optimizaciju.
  • Projektni zadatak se može polagati u toku semestra zaključno sa januarskim ispitnim rokom. Nakon toga, nema popravnih termina za projektni zadatak. Projektni zadatak nije uslov za polaganje ispita.
  • Ispunjavanjem predispitnih obaveza student može da zaradi do 60 poena, a da bi položio ispit mora da osvoji bar 30 poena.
  • Na pismenom ispitu se rade 4 zadatka iz sledećih oblasti: matematičko modeliranje, simpleks metoda, transportni problem i kombinatorna optimizacija.
Na pismenom ispitu kao i na kolokvijumu je dozvoljeno korišćenje literature izdate od zvaničnog izdavača (kopije, beleške i tzv. skripta nisu dozvoljene).
Jednom ispunjene predispitne obaveze važe do kraja tekuće školske godine (zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom). Jedini izuzetak je za apsolvente i to u novembarskom ispitnom roku (ako prijave ispit i ako su slušali predmet u prethodnoj kalendarskoj godini - oba uslova moraju biti ispunjena)
Teorijski deo
obaveza maksimalno minimalno
teorija kolokvijum 1 20 7
kolokvijum 2 20 7
kolokvijumi ukupno 40 20
ili
klasičan usmeni 40 20
ukupno teorija 40 20
Teorijski kolokvijumi se polažu usmeno tokom kolokvijumskih sedmica. Polaganje drugog teorijskog kolokvijuma nije uslovljeno položenim prvim teorijskim kolokvijumom. Da bi teorijski kolokvijum bio položen, neophodno je odgovoriti na svako pitanje na cedulji. Položeni teorijski kolokvijum oslobađa gradiva koje taj kolokvijum pokriva do kraja školske godine (zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom).
Izlazak na usmeni ispit je uslovljen položenim pismenim ispitom (osim ako ne polažete preko kolokvijuma). Na usmenom ispitu se dobijaju 4 pitanja. Da bi se položio usmeni ispit potrebno je odgovoriti svako od dobijenih pitanja.
Konačna ocena
Poeni osvojeni u okviru predispitnih obaveza i polaganjem teorijskog (usmenog) dela se sabiraju i konačna ocena se formira prema sledećoj tabeli:
Broj poena 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Ocena 6 7 8 9 10
Značenje ocene dovoljan dobar vrlo dobar odličan izuzetan