Okvirna ispitna pitanja iz predmeta Operaciona istraživanja 2

Prva grupa pitanja: MP

 • 1. Definicija projekta i plana projekta.
 • 2. Analiza strukture projekta; korišćenje gantograma i mrežnog dijagrama.
 • 3. Upotreba grafova za prikazivanje strukture projekta i vrste mrežnih dijagrama.
 • 4. CPM-vreme, određivanje trajanja projekta.
 • 5. PERT-vreme, određivanje trajanja projekta.
 • 6. Određivanje vremenskih rezervi u CPM, njihovo tumačenje i mogućnosti upotrebe.
 • 7. PERT-troškovi.
 • 8. Analiza troškova primenom LP.
 • 9. Osnovni principi nivelacije ograničenog resursa na projektu.

Druga grupa pitanja: TI, HP

 • 10. Osnovni pojmovi u TI: igra, elementi, pretpostavke, vrste igara.
 • 11. Uzroci neizvesnosti u teoriji igara.
 • 12. MI nulte sume, čiste strategije, sedlasta tačka.
 • 13. MI nulte sume, mešovite strategije, teorema minimaksa.
 • 14. Rešavanje matričnih igara primenom LP.
 • 15. Bimatrične igre. Dilema zatvorenika.
 • 16. Pojam i razlozi primene heurističkih metoda.
 • 17. Klasifikacija heuristika.
 • 18. Lokalno pretraživanje.
 • 19. Opšte heuristike (metaheuristike); uloga i osnovni principi.

Treća grupa pitanja: UZ, DP

 • 20. Osnovni elementi sistema upravljanja zalihama sa neprekidnim i periodičnim nadgledanjem.
 • 21. Troškovi zaliha. Klasični model upravljanja zalihama kada je tražnja konstantna.
 • 22. Proširenje klasičnog modela upravljanja zalihama kada je dozvoljeno kašnjenje.
 • 23. Proširenje klasičnog modela upravljanja zalihama kada postoji popust na cenu proizvoda.
 • 24. Proširenje klasičnog modela upravljanja zalihama kada je vreme isporuke konačno.
 • 25. Model prodavca novina (sa kontinualnom i diskretnom tražnjom).
 • 26. Matematički model i optimizacioni zadatak višeetapnog procesa upravljanja.
 • 27. Princip optimalnosti.
 • 28. Rekurentne relacije dinamičkog programiranja.
 • 29. Prosta raspodela jednorodnog resursa metodom DP.
 • 30. Složena raspodela jednorodnog resursa metodom DP.
 • 31. Optimalna zamena mašina metodom DP.

Četvrta grupa pitanja: RČ, OR

 • 32. Osnovni pojmovi u teoriji redova čekanja, klasifikacija i obeležavanje.
 • 33. Osnovne performanse sistema sa redovima čekanja i Litlova formula.
 • 34. Slučajni procesi i lanci Markova.
 • 35. Svojstva i uloga eksponencijalne raspodele u teoriji redova čekanja.
 • 36. Procesi rađanja i umiranja i jednačine ravnoteže.
 • 37. Model M/M/s.
 • 38. Model M/M/1/K.
 • 39. Model M/M/s///N.
 • 40. Model M/G/1.
 • 41. Strukturna funkcija u teoriji pouzdanosti i teorema dekompozicije binarnih funkcija.
 • 42. Koherentni sistemi, putevi i preseci.
 • 43. Funkcije pouzdanosti komponente i sistema.
 • 44. Postavke zadatka optimizacije redundanse.
 • 45. Optimizacija pouzdanosti sistema sa pasivnom redundansom.