Školska 2020/2021 godina

Ova pravila važe za sve studente koji polažu predmet Operaciona istraživanja 2. Ispit se sastoji iz:
  • predispitnih obaveza i
  • teorijskog dela.
Predispitne obaveze
obaveza maksimalno minimalno
pismeni kolokvijum 1 20 7
kolokvijum 2 20 7
kolokvijumi ukupno 40 20
ili
klasičan pismeni 40 20
projektni zadatak 14 0
aktivnost vežbe 6 0
ukupno predispitne obaveze 60 30
  • Kolokvijum 1 obuhvata oblasti: mrežno planiranje, heuristike (samo teorija) i matrične igre.
  • Kolokvijum 2 obuhvata oblasti: upravljanje zalihama, dinamičko programiranje, redovi čekanja i pouzdanost (samo teorija).
  • Projektni zadatak se može polagati u toku semestra zaključno sa junskim ispitnim rokom. Nakon toga, nema popravnih termina za projektni zadatak. Projektni zadatak nije uslov za polaganje ispita.
  • Ispunjavanjem predispitnih obaveza student može da ostvari do 60 poena, a da bi položio ispit mora da ostvari bar 30 poena.
Na pismenom ispitu kao i na kolokvijumu je dozvoljeno korišćenje literature izdate od zvaničnog izdavača (kopije, beleške i tzv. skripta nisu dozvoljene). Polaganje drugog pismenog kolokvijuma je USLOVLJENO položenim prvim pismenim kolokvijumom (minimum 7 poena). Jednom ispunjene predispitne obaveze važe do kraja tekuće školske godine (zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom). Jedini izuzetak je za apsolvente i to u novembarskom ispitnom roku (ako prijave ispit i ako su slušali predmet u toj kalendarskoj godini – oba uslova moraju biti ispunjena)
Teorijski deo
obaveza maksimalno minimalno
teorija kolokvijum 1 20 7
kolokvijum 2 20 7
kolokvijumi ukupno 40 20
ili
klasičan usmeni 40 20
ukupno teorija 40 20

Teorijski kolokvijumi se polažu pismeno u kolokvijumskim sedmicama, osim ukoliko situacija i epidemiološke mere ne dozvole drugačije. Polaganje drugog teorijskog kolokvijuma NIJE USLOVLJENO položenim prvim teorijskim kolokvijumom. Položeni teorijski kolokvijum oslobađa gradiva koje taj kolokvijum pokriva do kraja školske godine (zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom).

Usmeni ispit se sastoji od nekoliko pitanja koja su kraća verzija ispitnih pitanja. Da bi se položio usmeni ispit potrebno je ostvariti minimum 7 poena na prvom odnosno drugom delu ali u zbiru morate ostvariti minimum 20 poena (npr. 7 poena na prvom delu i 13 na drugom delu).
Konačna ocena
Poeni ostvareni u okviru predispitnih obaveza i polaganjem teorijskog (usmenog) dela se sabiraju i konačna ocena se formira prema sledećoj tabeli:
Broj poena 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Ocena 6 7 8 9 10
Značenje ocene dovoljan dobar vrlo dobar odličan izuzetan