Školska 2020/2021 godina

Ova pravila važe za sve studente koji polažu predmet Operaciona istraživanja 2. Ispit se sastoji iz:
  • predispitnih obaveza i
  • teorijskog dela.
Predispitne obaveze
obaveza maksimalno minimalno
pismeni kolokvijum 1 20 7
kolokvijum 2 20 7
kolokvijumi ukupno 40 20
ili
klasičan pismeni 40 20
projektni zadatak 14 0
aktivnost vežbe 6 0
ukupno predispitne obaveze 60 30
  • Kolokvijum 1 obuhvata oblasti: mrežno planiranje, heuristike i matrične igre.
  • Kolokvijum 2 obuhvata oblasti: upravljanje zalihama, dinamičko programiranje, redovi čekanja i pouzdanost.
  • Projektni zadatak se može polagati u toku semestra zaključno sa junskim ispitnim rokom. Nakon toga, nema popravnih termina za projektni zadatak. Projektni zadatak nije uslov za polaganje ispita.
  • Ispunjavanjem predispitnih obaveza student može da zaradi do 60 poena, a da bi položio ispit mora da osvoji bar 30 poena.
Na pismenom ispitu kao i na kolokvijumu je dozvoljeno korišćenje literature izdate od zvaničnog izdavača (kopije, beleške i tzv. skripta nisu dozvoljene). Polaganje drugog pismenog kolokvijuma je USLOVLJENO položenim prvim pismenim kolokvijumom (minimum 7 poena). Jednom ispunjene predispitne obaveze važe do kraja tekuće školske godine (zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom). Jedini izuzetak je za apsolvente i to u novembarskom ispitnom roku (ako prijave ispit i ako su slušali predmet u toj kalendarskoj godini – oba uslova moraju biti ispunjena)
Teorijski deo
obaveza maksimalno minimalno
teorija kolokvijum 1 20 7
kolokvijum 2 20 7
kolokvijumi ukupno 40 20
ili
klasičan usmeni 40 20
ukupno teorija 40 20

Teorijski kolokvijumi se polažu pismeno u kolokvijumskim sedmicama. Polaganje drugog teorijskog kolokvijuma NIJE USLOVLJENO položenim prvim teorijskim kolokvijumom. Položeni teorijski kolokvijum oslobađa gradiva koje taj kolokvijum pokriva do kraja školske godine (zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom).

U januarskom i februarskom roku školske 2020/21 godine usmeni ispit se polaže pismeno. Usmeni ispit se sastoji od 10 pitanja koja su kraća verzija ispitnih pitanja. Da bi se položio usmeni ispit potrebno je ostvariti minimum 7 poena na prvom odnosno drugom delu ali u zbiru morate ostvariti minimum 20 poena (npr. 7 poena na prvom delu i 13 na drugom delu).
Konačna ocena
Poeni osvojeni u okviru predispitnih obaveza i polaganjem teorijskog (usmenog) dela se sabiraju i konačna ocena se formira prema sledećoj tabeli:
Broj poena 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Ocena 6 7 8 9 10
Značenje ocene dovoljan dobar vrlo dobar odličan izuzetan