Projektni zadaci (PZ) se uzimaju isključivo u terminima laboratorijskih vežbi, čiji je raspored dat u tabeli. PZ se može polagati u toku semestra zaključno sa junskim ispitnim rokom. Nakon toga, nema popravnih termina za projektni zadatak. Projektni zadatak nije uslov za polaganje ispita.
U izradi PZ, studenti se mogu obratiti za pomoć kolegi Minji Marinoviću i koleginici Andrijani Bačević u terminima datuma u tabeli:

Dan Vreme Grupa Sala RC
Ponedeljak 14:15-16:00h C7, C8, C9, C10 111
Utorak 14:15-16:00h C5 109
Sreda 10:15-12:00h C1, C6 111
Sreda 14:15-16:00h C11, Stariji studenti 006
Četvrtak 10:15-12:00h C3, C4 111
Četvrtak 16:15-18:00h C2 111
Poslednji termin za predaju gotovih PZ je 1.6.2020. do 23:59h na platformi Microsoft Teams.
Formu projektnog zadatka možete preuzeti ovde.

Studenti dobijaju postavku zadatka sa dimenzijama problema, oblastima primene i definisanim dodatnim zahtevima. Za svaki od zadataka potrebno je dati:

  • Verbalnu postavku zadatka: tekst zadatka koji ilustruje realan primer i koji student formuliše sam u zavisnosti od zadatih dimenzija problema i kreativnosti studenta. Napomena: predvideti bar jedan materijalni resurs koji je potreban za realizaciju bar 50% aktivnosti na projektu.
  • Analizu rezultata na osnovu izveštaja iz MS Project-a i plan nabavke materijalnog resursa u periodu realizacije projekta na osnovu šablona za upravljanje zalihama. Preporuke na osnovu dobijenih rezultata.
  • Priložiti mrežni dijagram sa aktivnostima na lukovima (u MS Project-u dat je mrežni dijagram sa aktivnostima na čvorovima).
Zadatak treba uraditi u nekom od programa za mrežno planiranje (MS Project, Prima Vera,…) i šablonu za upravljanje zalihama. Za odbranu je potrebno doneti zadatak i u elektronskom obliku. Na laboratorijskim vežbama pokazivaće se kako se mrežno planiranje radi u MS Project-u i kako se koristi šablon za upravljanje zalihama.
Plan nastave prikazan je u tabeli:
Sedmica Plan nastave Uputstvo
Prva sedmica Uvod u MS Project i analiza vremena uputstvo prva nedelja
Druga sedmica Resursi i troškovi uputstvo druga nedelja
Treća sedmica Nivelacija resursa i revizija uputstvo treća nedelja
Četvrta sedmica Upravljanje zalihama uputstvo četvrta nedelja

Za ovaj tip zadatka studenti mogu dobiti maksimalno 14 poena.

Uputstvo za izradu projektnog zadatka

Potrebno je sastaviti izveštaj. Na koricama izveštaja treba u zaglavlju otkucati:

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
LABORATORIJA ZA OPERACIONA ISTRAŽIVANjA

na sredini stranice: PROJEKTNI ZADATAK, a u dnu: prezime i ime kandidata, kao i broj dosijea.

U okviru izveštaja, za svaki od zadataka potrebno je dati:
  • verbalnu postavku zadatka: tekst zadatka koji ilustruje realan primer i koji student formuliše sam u zavisnosti od dobijenog modela zadatih dimenzija i kreativnosti studenta,
  • analiza rezultata i preporuke
  • prilog sa modelima, dijagramima i tabelama