Projektni zadaci (PZ) se šalju prema prijavama i to samo tim lideru na studentski (fonov) mejl. PZ se može polagati u toku semestra zaključno sa junskim ispitnim rokom. Nakon toga, nema popravnih termina za projektni zadatak. Projektni zadatak nije uslov za polaganje ispita.
U izradi PZ, studenti se mogu obratiti za pomoć kolegi Minji Marinoviću.
Dan Vreme Grupa
Ponedeljak - -
Utorak - -
Sreda - -
Četvrtak 29.04. 10:15 C2,C3,C4,Ostali
Četvrtak 29.04. 12:15 C1,C5,Ostali
Petak - -
Formu sa uputstvom za izradu projektnog zadatka možete preuzeti ovde.

Studenti dobijaju postavku zadatka sa dimenzijama problema, oblastima primene i definisanim dodatnim zahtevima. Za svaki od zadataka potrebno je dati:

  • Verbalnu postavku zadatka: tekst zadatka koji ilustruje realan primer i koji student formuliše sam u zavisnosti od zadatih dimenzija problema i kreativnosti studenta. Napomena: predvideti bar jedan materijalni resurs koji je potreban za realizaciju bar 50% aktivnosti na projektu.
  • Analizu rezultata na osnovu izveštaja iz MS Project-a i plan nabavke materijalnog resursa u periodu realizacije projekta na osnovu šablona za upravljanje zalihama. Preporuke na osnovu dobijenih rezultata.
  • Priložiti mrežni dijagram sa aktivnostima na lukovima (u MS Project-u dat je mrežni dijagram sa aktivnostima na čvorovima).
Zadatak treba uraditi u nekom od programa za mrežno planiranje (MS Project, Prima Vera,…) i šablonu za upravljanje zalihama. Za odbranu je potrebno poslati projektni zadatak prema uputstvu koje će biti dato na platformi Microsoft Teams, na kanalu Projektni zadatak. Na laboratorijskim vežbama pokazivaće se kako se mrežno planiranje radi u MS Project-u i kako se koristi šablon za upravljanje zalihama.
Plan nastave prikazan je u tabeli:
Sedmica Plan nastave Uputstvo
Prvi čas Uvod u MS Project i analiza vremena, resursi uputstvo prvi čas deo1, uputstvo prvi čas deo2
Drugi čas Nivelacija resursa i revizija uputstvo drugi čas
Treći čas Upravljanje zalihama uputstvo treći čas

Za ovaj tip zadatka studenti mogu dobiti maksimalno 14 poena.