Predavanja OI 2

Fond časova: 2 časa nedeljno.

Sadržaj:

(Orijentacioni sadržaj po nastavnim sedmicama)
 • P-01: Mrežno planiranje - metoda kritičnog puta i PERT.
 • P-02: Mrežno planiranje - planiranje resursa.
 • P-03: Teorija igara - uvod, proste i mešovite matrične igre .
 • P-04: Teorija igara - mešovite strtefgije, Nojmanova teorema, rešavanje igara.
 • P-05: Heurističke metode. Klasifikacija. Opšte heuristike.
 • P-06: Dinamičko programiranje - modeli višestepenog odlučivanja, rekurentne relacije.
 • P-07: Dinamičko programiranje - alokacija resursa, zamena mašina.
 • P-08: Upravljanje zalihama - klasični modeli.
 • P-09: Upravljanje zalihama - stohastički modeli.
 • P-10: Modeliranje redova čekanja - procesi ražanja i umiranja.
 • P-11: Modeli redova čekanja.
 • P-12: Optimizacija pouzdanosti.

Predavači:

dr Mirko Vujošević

Redovni profesor


dr Milan Martić

Redovni profesor


dr Milan Stanojević

Redovni profesor


dr Gordana Savić

Vanredni profesor


dr Marija Kuzmanović

Vanredni profesor


Literatura:

1. S. Krčevinac, M. Čangalović, V. Kovačević-Vujčić, M. Matrić, M. Vujošević: "Operaciona istraživanja 2: ”, FON, Beograd 2006. (Osnovna)
2. S. Krčevinac, M. Čangalović, V. Kovačević-Vujčić, M. Matrić, M. Vujošević: “Operaciona istraživanja: ”, FON, Beograd 2004. (Osnovna)
3. J. Petrić: “Operaciona istraživanja: ”, Naučna knjiga, Beograd 1987. (Dodatna)
4. J. Petrić, Z. Kojić, L. Šarenac: “Zbirka zadataka iz operacionih istraživanja: ”, knjiga I i II, Naučna knjiga, Beograd, 1989. (Dodatna)
5. M. Vujošević: "Operaciona istraživanja. Izabrana poglavlja: ", FON, 1999. (Dodatna)

Vežbe OI 2

Fond časova: 2 časa nedeljno.

Sadržaj:

 • V-01: Mrežno planiranje - analiza strukture, analiza vremena - CPM: trajanje projekta i KP, vremenske rezerve.
 • V-02: Mrežno planiranje - analiza vremena - PERT.
 • V-03: Mrežno planiranje - PERT troškovi
 • V-04: Teorija igara - proste matrične igre, mešovite matrične igre 2x2 i 2xm, grafičko rešavanje.
 • V-05: Teorija igara - mešovite matrične igre nx2, višestruko rešenje.
 • V-06: Teorija igara - rešavanje matričnih igara preko LP.
 • V-07: Dinamičko programiranje - rapodela resursa.
 • V-08: Dinamičko programiranje - optimalna zamena mašina.
 • V-09: Teorija redova čekanja - M/M/1, M/G/1.
 • V-10: Teorija redova čekanja - M/M/s.
 • V-11: Upravljanje zalihama - klasični modeli.
 • V-12: Upravljanje zalihama - model prodavca novina.

Vežbe izvode sledeći članovi laboratorije:

dr Milan Stanojević

Redovni profesor


dr Gordana Savić

Vanredni profesor


dr Marija Kuzmanović

Vanredni profesor


Literatura:

1. Matrić M i dr:“Operaciona istraživanja 2, zbirka zadataka: ”, FON, Beograd 2007. (osnovna)
2. J. Petrić, Z. Kojić, L. Šarenac: “Zbirka zadataka iz operacionih istraživanja: ”, knjiga I i II, Naučna knjiga, Beograd, 1989. (Dodatna)