Ukoliko želite da svoj završni rad radite sa nekim od članova katedre za Operaciona istraživanja, ovo su neke od oblasti koje možete izabrati:

Opšta uputstva za izradu završnog rada možete videti ovde.

NEKE OD OBLASTI ZAVRŠNOG RADA SU:

 • Modeliranje i optimizacija realnih problema (linearno, nelinearno, celobrojno programiranje, kombinatorna optimizacija, stohastičko programiranje) (Svi članovi LABOI)
 • Poslovna analitika (Svi članovi LABOI)
 • Primene OI u upravljanju zalihama, projektima i u sistemima masovnog usluživanja (Svi članovi LABOI)
 • Merenje i analitika poslovnih performansi (Milan Martić, Gordana Savić, Milena Popović)
 • Analiza obavijanja podataka (DEA) i primena na realnim problemima (Milan Martić, Gordana Savić, Milena Popović)
 • Analiza pouzdanosti i raspoloživosti realnih sistema (Mirko Vujošević, Dragana Makajić NIkolić)
 • Procena rizika u realnim sistemima (Mirko Vujošević, Dragana Makajić NIkolić)
 • Modeliranje i simulacija procesa pomoću Petrijevih mreža (Dragana Makajić Nikolić, Bisera Andrić Gušavac)
 • Kvantitativne metode u marketingu (Marija Kuzmanović, Dragana Makajić NIkolić)
 • Teorija igara (Marija Kuzmanović, Biljana Panić)
 • Upravljanje lancima snabdevanja (Mirko Vujošević, Biljana Panić)
 • Programiranje ograničenja (Mirko Vujošević)
 • Heuristike (Milan Stanojević)
 • Metode optimizacije (mrežni, lokacijski i višekriterijumski problemi) (Mirko Vujošević, Milan Stanojević)
 • Optimizacija prirodnih resursa (Milan Stanojević, Bisera Andrić Gušavac)
 • Softver za operaciona istraživanja (Milan Stanojević, Gordana Savić)